Anna Zhurakovska

Anna Zhurakovska

Animación y VFX
LaSalle College Vancouver

Zhurakovska Anna 3D Animation Demoreel 2018

3d Animation Demoreel 2018

Zhurakovska Anna 3D Animation Demoreel 2018