أمثال شعبية تونسية "Dictons Populaires tunisiens"

Je manipule Ces Diction Populaires tunisiens et les transforme en ce qu’ils signifient. j’ai commencé ce projet comme un défi personnel, pour expérimenter et développer mes compétences.

Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/gjc7cadf8tg4m6wjadru27qp57ttsati
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/42sphoxqid3xkgnhzbh3bpzrncyo6461
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/fkaxeb7g7cdb4j3gmfkoqjfeyqbu7y21
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/xodt09iuh8qnnq8qg819p14npf7wg0k7
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/y9p1kq85xtz16dgak4gmfejwkfibou0v
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/gdgz1csstp0y5lf8b162tryhimk31fkp
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/cxr0iytk59vrlahk05esjaxmldnmj1mp
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/44qjr0tizqkh9pxs6mevzixp7rrizb3i
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/4uhclrhiyevb55d7kwr6qv4x91p74hkb
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/tr89hb7nyvwa3bf8xod9nde7hx2rh3i7
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/yf5o6886c8x3klilj34auaw9otmnim8h
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/w3zh005joid9om4f0vax7chfgi6nd87u
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/p1ze3j2wasxaeg1wqnthsi6tvs4s97hf
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/9bskuyxvniy7vakaqki9gpa0qa72p7ub
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/4irrsap3yiy2zot81ao63vadlvipmxxt
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/aqe0oazskzaafnpmz3dd352d3kkg59yu
Graphic Design/Collège LaSalle | Tunis/q6vtr2ugqrhjtjf4m3yf6k12qwcvr6uq